ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ Ν.4178/13;

1. Διότι από την ισχύ του νόμου, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (συμβολαιογραφική πράξη) που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού και ιδιοκτήτη ότι στο ακίνητο αυτό δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.


2. Σε περίπτωση μη υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.4178/13 της αυθαίρετης κατασκευής σας ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του ακινήτου σας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής της, καθώς και σε περίπτωση μη εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβολής ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται:

  1. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου.
  2. Ετήσιο πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου για κάθε έτος μέχρι την κατεδάφισή του.


3. Όσες αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις δεν υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4178/13 θεωρούνται άμεσα κατεδαφιστέες.


4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.


5. Μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς επίσης και εξοφλημένων ενιαίων ειδικών προστίμων που υπάχθηκαν στις διατάξεις των Ν.3775/09, Ν.3843/10 & Ν.4014/11 συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του παρόντος νόμου. Τυχόν ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης διαγράφονται.


6. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.


7. Δίνεται η δυνατότατα της οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση (υπό προϋποθέσεις) με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου σας.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ν.4178/13

Εξαιρούνται από τη ρύθμιση ενδεικτικά οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, σε δημόσιο κτήμα, σε ρέμα, σε βιότοπο, σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση, σε αιγιαλό ή ζώνη παραλίας, σε παραδοσιακό οικισμό ή σε κυρηγμένο διατηρητέο κτίριο (υπό προϋποθέσεις κατά περίπτωση επιτρέπεται η ένταξή τους κατόπιν εγκρίσεως από αρμόδια επιτροπή), σε ιστορικό διατηρητέο οικισμό, σε ιστορικό τόπο, σε αρχαιολογικό χώρο, σε αρχαίο ή νεότερο μνημείο, σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο.